جزوه تایپ شده سازه های اسکلت فلزی

دانلود فایل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دانلود رایگان جزوه سازه های اسکلت فلزی

طراحي سازه هاي بتني تحت اثر خمش:
در اين قسمت به آناليز و طراحي قطعات بتني (عمدتاً تيرهاي بتني) تحت اثر لنگر خمشي ميپردازيم . در
اين بخش ابتدا به مقاطع مستطيلي شكل پرداخته ميشود و در ادامه به مقاطع T . شكل هم پرداخته ميشود
بررسي رفتار مقاطع بتني تحت خمش در سه حالت الاستيك، الاستوپلاستيك و پلاستيك انجام ميشود.
رفتار مقاطع بتني تحت خمش در حالت الاستيك:
مقطع زير تحت اثر يك لنگر را فرض مي كنيم

 

دانلود رایگان جزوه سازه های اسکلت فلزی

اين لنگر قسمت پائين مقطع را تحت كشش و قسمت بالاي آن را تحت فشار قرار مي دهد.
32
r ( كمتـر تا زمانيكه تنشهاي كششي ايجاد شده در مقطع از مقدار تنش نهايي كشش قابـل تحمـل بـتن ( f
باشد، . در بتن هيچگونه ترك خوردگي به وجود نمي آيد در اين حالت رفتار مقطع به صورت خطـي و
الاستيك مي باشد . يعني آنكه با افزايش بار مقاديرتغييـر شـكل بـه طـور خطـي افـزايش مـي يابـد و بـا
برداشتن بار تنشها و تغيير شكلها به م قادير اوليه باز مي گردد .براي طراحي مقطع در اين حالت بايد يك
مقطع معادل به شكل زير ايجاد نمود : طراحي سازه هاي بتني تحت اثر خمش: دانلود رایگان جزوه سازه های اسکلت فلزی