دانلود رایگان جزوه سازمان های دولتی

دانلود فایل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دانلود رایگان جزوه سازمان های دولتی

سازمانهای ارگانیک:
تمرکز زدایی، شاتل انعطافپشیر، است الل کارکنسان و واحسدها ، ابتکسار و نسوآوری کارکنسان ، مشسارکا کارکنسان در
تصمیمگیری و مشکلگشایی به صورت تعاملی اسا. همیشه یک سازمان الزم نیسسا ارگانیسک باشسد ماننسد واحسد
ت ی و توسعه.
اندازه :
اندازه سازمان تعیین میکند چه نوع ساختاری برای سازمان موثر اسا. با رشسد سسازمان بسه ل ساد انسدازه، تعسداد،
دپارتمانها، سطوح مدیریتی، میزان تخصصی شدن، تعداد کارکنان و … نیاز به هماهنگی میان افراد سازمان بیشستر
میشود و انظباط و ساختار رسمیتری را طلب میکند در نتیجه ساختار مکانیکی مطلوبتر خواهد بود.
چرخه زندگی سازمان :
چرخه حیات سازمان دارای چهار مرحله اسا: دانلود رایگان جزوه سازمان های دولتی
o تولد؛ زمانی که سازمان شکل میگیرد.
o جوانی، ویژگی آن رشد و گسترش منابع سازمانی اسا.
o دوران میان سالی، دوران رشد تدریجی و حرکا به سما ثبات اسا.
o مرحله بلوغ، دوران ثبات و بعد از گاهی اوقات سازمان رو به افول اسا.
سازمانهای سالم :
بسیاری از سازمانها به دلیل وجود شرایط نا سالم و ادم تشخیص به موقع و درمان ناکافی، پیش از بلوغ، حیاتشان
متوقف میشود. بیماری سازمانها ف ط به دلیل کمبودها و مشکالت اظیم مالی نیسا بلکه نبود فرهنسگ مثبسا و
ف دان روشهای سالم از جمله اوامل موثر بر سالما سازمان اسا.
عواملی که بر عدم سالمت سازمان تاثیر گذار است :
1 .استراتژی مناسب
2 .طراحی سازمانی ضعیف
3 .ادم وجود ارتباط روشن با استراتژی دانلود رایگان جزوه سازمان های دولتی
4 .فرهنگ سازمانی
5 .کیفیا کارکنان
6 .افراد و گروههای بدون انگیزه
7 .اختیار دادن و اقتدار بخشیدن نابجا.
ویژگیهای افراد در یک سازمان سالم:
1 .به یکدیگر احترام میگشارند.
2 .احساس همدلی به یکدیگر.
3 .شناخا کافی و منط ی.
4 .با یکدیگر مهرباناند.
5 .میدانند چه کسی مسئول چه کسی اسا. دانلود رایگان جزوه سازمان های دولتی