جزوه تایپ شده رسانه شناسی

دانلود فایل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جزوه رسانه شناسی

 

دانلود رایگان جزوه رسانه شناسی

وسیله ای است برای نقل و انتقال اطالعات و همچنین ایده و اظهار افراد جامعه رسانه واسطهای
عینی و عملی در فرآیند برقراری ارتباط است و در آن دو ویژگی می باشد.
1 -آشکار: محل برخورد پیام و گیرنده پیام است
2 -پنهان یعنی برقرار کننده جریان ارتباط و پیام رسانی است
– بنابراین رسانه عاملی است که پیام را به مخاطب منتقل می کند.
انواع رسانه ها
رسانه ها از نظر جمعی: دانلود رایگان جزوه رسانه شناسی
مفهومی از نظر شامل تبلیغات و روابط عمومی شامل مجموعه ای از ابزارها و روشها برای ایجاد
ارتباطبامخاطبینزیاد است ورسانه ها ازنظر مدرن بودن که شامل شبکه هایاجتماعیواینترنتی
می باشند.
– رسانه های چاپی: روزنامه و مجالت
– رسانه های الکترونیک: رادیو تلویزیون دیداری و شنیداری
– رسانههای دیجیتال: فلش، سی دی، دی وی دی، مموری، دیسک
– رسانه آنالین: سامانه های اینترنتی گوگل و پالگ ها
– رسانه های نصبی: بنرها، بروشورها در سطح شهر
– رسانه های نبب: مربوط به ارگان ده قسمت روابط عمومی
– رسانههای فرانبب: خبرگزاریها روابط بین الملل شرکت های چند ملیتی
5
اینترنت جزوه رسانه شناسی
همان گونه که از واژه اینترنت یا مجموعه یا شبکههای شبکه هاست اصالح شبکه به اتصال دو یا
چند رایانه به یکدیگر اشاره دارد. دانلود رایگان جزوه رسانه شناسی
اینترنت مانند یک بزرگراه ارتباطی است که اطالعات متنی و نوشتاری مانند کتاب و نشریه و
همچنین اطالعات دیداری شنیداری وب یا فیلم ها همچون فیلم و سخنرانی عکس و بازی خدمات
گوناگون دیگری مثل مکالمه مکاتبه مستقیم غیرمستقیم را در اختیار کاربر قرار می دهد بنابراین
اینترنت یک بانک اطالعاتی جهانی است آنچه برای ما دانشجو اهمیت دارد شناخت این نکته است
– اوالً: این رسانه چیست چه کار کرد ها و چه امکاناتی دارد.
– ثانیاً: راهکار استفاده از محتویات آن چگونه است. دانلود رایگان جزوه رسانه شناسی
اینترنت دهه 1۶6۱ برمیگردد اولین کشور ایاالت متحده آمریکا زمانی که بر اساس طرح به اسم
آرپا که مخفف آژانس تحقیق پروژه های پیشرفته که در آن زمان برای کارهای دفاعی به وجود
آمده این طرح را اجرا نموده اینتر به این صورت بود که کامپیوترهای موجود در شهر های مختلف
در آن زمان چیزی به نام کامپیوتر شخصی وجود نداشت که هرکدام اطالعات خاص خود را دارند و
در آن ذخیره داشته و بتوانند در صورت نیاز با یکدیگر اتصال برقرار نموده و اطالعات را به یکدیگر
انتقال دهند.
وب www :
که مخفف میباشد توسط آزمایشگاهاروپاییفیزیکذرات به خاطر اطالعات موجود بر رویاینترنت
ابداع شد در این روش اطالعات به صورت مستنداتی صفحه بر روی شبکههای اینترنت قرار
میگرفتند به وسیله یک مرورگر وب قابل مشاهده میگشتند دانلود رایگان جزوه رسانه شناسی