جزوه تایپ شده حکومت الکترونیک

دانلود فایل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دانلود رایگان جزوه حکومت الکترونیک

t :اینترنت تمام وسایل اطراف ما –تمام دزدگیرها-ماشین لباسشویی –یخچالها-دوربین ها همه دستگاههایی
که به اینترنت وصل میشوند و میشود از طریق اینترنت کنترل کرد
ioe :هوش مصنوعی اینترنت برای همه چیز
تعریف فناوري:
تعریف اول: مجموعهای از کارها و فعالیتها است که تسهیل گر پردازش، انتقال و نمایش اطالعات است.
تعریف دوم: مجموعهای متنوع و پیچیده از کاال و خدمات که در تولید خدمات، پردازش اطالعات و انتقال و درک
اطالعات به ما کمک میکند که میتوان از تلویزیون، رادیو و غیره نام برد.
تعریف سوم: فناوری مورد استفاده آحاد مردم در یک جامعه برای تسهیم و توزیع و بدست آوردن اطالعات و
برقراری اطالعات از طریق رایانه و شبکههای رایانهای است. دانلود رایگان جزوه حکومت الکترونیک
همچون بسیاری از ره آورد های علمی تأثیر خودر را در زندگی بشر میگذارد.
تأثیر ICT بر ابعاد مختلف جوامع بشری
ما دارای 0 محیط بزرگ هستیم که در آن زندگی میکنیم که این 0 محیط بطور جداگانه روی همدیگر و سازمانها اثر
میگذارند.
1 -محيط سياسي 2 -محيط اقتصادي 3 -محيط اجتماعي 4 -محيط فرهنگي
که اخیراً 2 محیط دیگر به آن اضافه شده است که شامل: محيط فناوري و محيط زیست. که در کل شامل 6 محیط
میشود.
مثال: تأثیر محیطهای اقتصادی و رخ دادهای اجتماعی در جامعه – مشکالت اقتصادی، رکورد روی زندگی و
مسائل خانوادگی و اجتماعی اثر دارد.
ICT و توسعه اقتصادي: دانلود رایگان جزوه حکومت الکترونیک
توسعه اقتصادی مجموعهای از اقدامات، برنامهها، فعالیتها و رخ دادهایی که در جامعه مطرح میشود و منجر به
بهبود و ارتقای سطح زندگی مردم جامعه میشود که به ارتقای استاندارهای زندگی افراد جامعه، از طریق افزابش
درآمد و رشد اقتصادی منجر میشود.
مثال: در صورت نبود اقتصاد مناسب بجای مصرف روزانه دو لیوان شیر، ممکن است هفتهای یک لیوان شیر مصرف
شود.
بر این اساس )توسعه اقتصادی( کشورهای جهان را به دو دسته؛ کشورهای پیشرفته و کشورهای صنعتی با سطح
درآمد و رشد اقتصادی باال و کشورهایی با درآمد و رشد اقتصادی پایین تقسیم کرد.
4 دانلود رایگان جزوه حکومت الکترونیک
تعریف توسعه اقتصادي:
عبارت است از ارتقای توانمندیهای ملی یک کشور برای تولید بیشتر محصوالت و ارائه خدمات و البته
محصوالتی برابر با استانداردهای جهانی و کیفیت مطلوب و مناسب با نیازهای کشور.
چگونه ميتوان به توسعه اقتصادي رسيد؟ از 2 طریق