دانلود رایگان جزوه حسابداری شرکت های غیر سهامی

دانلود فایل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دانلود رایگان جزوه حسابداری شرکت های غیر سهامی  می باشد. رویداد هاي برداشت نقدي و غیر نقدي، بهره برداشت، سهم زیان در بدهکار این حساب ثبت
می شود و رویداد هاي بهره سرمایه، حق الزحمه، سهم سود در بستانکار این حساب ثبت می شود. حساب
جاري شرکاء جزو حساب هاي دائمی می باشد.
3 -حساب برداشت: حسابی است که در دفاتر به نام هر یک از شرکاء افتتاح می شود و در حقیقت در مقام
اخذ وام از شرکت می باشد و به همین دلیل شرکاء بایستی بهره ایی نسبت به مبلغ برداشت شده به شرکت
بپردازد.
4 -حساب وام: گاهی ممکن است که شرکت احتیاج مبرم به وجه نقد داشته باشد و یکی از شرکاء وجه نقد
مورد نیاز را در اختیار داشته باشد ولی تمایل به افزایش سرمایه خود نداشته باشد از این رو شریک مذبور
مبلغ مورد نیاز شرکت را تحت عنوان وام در اختیار شرکت قرار می دهد و در ازاي پرداخت وام به شرکت
هر ساله بهره ایی دریافت می کند.
فصل دوم
ثبت های حسابداری
شرکت های تضامنی
ثبت هاي حسابداري در شرکت تضامنی: دانلود رایگان جزوه حسابداری شرکت های غیر سهامی
در شرکتهاي تضامنی براي هریک از شرکا یک حساب سرمایه در دفتر کل افتتاح می شود که نشان دهنده
میزان سهم الشرکه هر شریک بوده و مانده آن نماینده حق مالکیت آن شریک در شرکت تضامنی می باشد.
چون هر نوع تغییر در سرمایه شرکت باید در شرکتنامه منعکس و در اداره ثبت شرکتها به ثبت برسد.
سرمایه گذاری شرکاء
سرمایه گذاري توسط شرکاء اگر نقد باشد وجه نقد را بدهکار و حساب سرمایه شریک را بستانکار می
نماییم ولی سرمایه گذاري توسط شرکاء اگر غیر نقد باشد حساب دارایی واگذار شده شرکاء معادل ارزش
کارشناسی و منصفانه را بدهکار و حساب سرمایه شریک را بستانکار می نماییم.
بنابراین به مجرد اینکه شرکت تضامنی شکل گرفت، براي هر یک از شرکاء یک حساب سرمایه در نظر گرفته
شده و کلیه آورده هاي نقدي و غیر نقدي شرکت در بستانکار این حساب ثبت گردیده و حساب دارائی یا دارائی
هاي مربوط بدهکار می شود. در صورتیکه شریکی آورده هاي غیر نقدي داشته باشد، باید قیمت آن با توافق شرکاء
تعیین شده و به ثبت برسد. دانلود رایگان جزوه حسابداری شرکت های غیر سهامی
اگر شریکی با خودبدهی نیز آورده باشد، این بدهی نیز باید در حساب هاي مربوط ثبت شود. بعالوه براي
هر شریک یک حساب جاري نیز افتتاح شده و برداشت ها و سود ساالنه شرکاء در آن ثبت می شود. در پایان سال
مالی مانده حساب جاري به ترازنامه نقل می شود.
مثال 2-1 -آقایان شهپر و شاهین با اختصاص به ترتیب 111.511 و 111.311 ریال سرمایه و تنظیم
شرکت نامه، توافق کرده اند، که شرکت تضامنی شهپر و شریک را تاسیس نمایند. مطلوبست ثبت الزم براي نشان
داده سرمایه شرکاء؟ دانلود رایگان جزوه حسابداری شرکت های غیر سهامی