دانلود رایگان جزوه الکترونیک نوری ۱

دانلود فایل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دانلود رایگان جزوه الکترونیک نوری ۱

قبل از پاسخ به اين سوال به توضيحات زير توجه نماييد.
اتصال كوتاه چيست؟ هر گاه دو هادي با اختلاف پتانسيل بدون بار يا بدون مقاومت به هم متصل
شوند، اتصالي ميگويند.
در عمل اتصالي چه اتفاقي ميافتد؟
از نظر رياضي چون 0=R است، جريان بينهايت از مدار عبور كرده و باعث سوختن هاديها ميشود
و از نظر فيزيكي جريان زيادي از مدار عبور ميكند. چون R تقريباً نزديك به صفر است و هاديها
ميسوزند. دانلود رایگان جزوه الکترونیک نوری ۱
ديود چيست؟ يك كليد يك طرفه است كه فقط در يك مسير جريان را از خود عبور ميدهد.
مانند شير آب يك طرفه

 

توضيحات مدار فوق:زماني كه فاز بالا باشد جريان از طريق D١ و Load به نول ميرسد و در
زماني كه فاز پايين قرار ميگيرد چون D1 در باياس معكوس قرار گرفته مدار قطع شده وجرياني
عبور نميكند. اما به دليل وجود Dm انرژي در سيكل مثبت كه در سلف(L (ذخيره شده و اين
انرژي از طريق مدار خود را بسته و وارد مقاومت شده و توسط حرارت تلف ميشود. در اين صورت
راندمان مدار به (٥/٤٠ (%ميرسد. شكل موج خروجي در صورت وجود ديود هرزگرد مانند شكل زير
است: دانلود رایگان جزوه الکترونیک نوری ۱