جزوه تایپ شده اصول سرپرستی رشته کامپیوتر

دانلود فایل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دانلود رایگان جزوه اصول سرپرستی رشته کامپیوتر

کاری سرپرست بسیار موثر باشد.بعضی از ویژگی های یک سرپرست موفق عبارت اند از:
-1 وفاداری -2 مهارت های ارتباطی -3 عدالت -4 توانایی تفویض اختیار -5 عالقه به شغل -6 نگرش مثبت
مکاتب و نظریه های مدیریت
طی قرون گذشته روش های مختلفی به منظور ارائه دانش فراگیر,برای دستیابی به مدیریت اثر بخش مطرح گردیده,که هر یک
دارای سودمندی های خاص خود است و در مدیریت به آن “مکتب”یا”نظریه” گفته می شود که مهم ترین آنها عبارت اند از:
نظریه کالسیک,نئوکالسیک و نظریه های جدید مدیریت.
نظریه های جدید
دانش مدیریت در جریان جنگ جهانی دوم و پس از آن شاهد تحوالت چشم گیری بود که منجربه شکل گیری نظریه های
مختلفی درباره ی مدیریت گردید.این نظریات به طور خالصه عبارت اند از:
نظریه کمی
این نظریه هم زمان با مکتب نئوکالسیک,در زمان جنگ جهانی دوم در انگلستان شکل گرفت و شامل سه شاخه علم
مدیریت,پژوهش عملیاتی,و سیستم های اطالعاتی مدیریتی است دانلود رایگان جزوه اصول سرپرستی رشته کامپیوتر
نظریه سیستمی
این نظریه در واقع پیامد روش کمی است و بیشتر این حقیقت را روشن می سازد که تمامی عناصر و اجزای یک سازمان,بخش
هایی از یک نظلم یا سیستم به هم پیوسته اند. یک سرپرست عالوه بر سیستمی کردن واحد خود باید مراقبت کند که بین قسمت
او و سایر بخش ها در سیستم سازمان ارتباطی اثر بخش برقرار شود.
نظریه اقتضایی
بسیاری از صاحب نظران جدید مدیریت,نظریه سیستم را یک گام جلوتر بوده و تاکید می کنند که هر موقعیت سازمانی باید با
دقت بررسی شده و با آن به عنوان مشکلی متفاوت برخورد شود.این نگرش”که هر چیز به موقعیت بستگی دارد”به عنوان شیوه ی
مبتنی برموقعیت یا نظریه اقتضایی شناخته می شود که در آن مدیر باید امور را با توجه به موقعیت های خاصی انجام ده د که با
آنها روبرو است
نظریه Z
نظریه”Z “پس از مطالعه شیوه ی مدیریت”J”ژاپنی و”A “آمریکایی,ارائه شد.نظریهA بر مسئولیت و تصمیم گیری فردی تاکید
داشت و تعهدی برای استخدام بلند مدت افراد وجود نداشت.در نظریهJ استخدام برای همه عمر خدمتی,مسئولیت گروهی و
تصمیم گیری مشارکتی مورد توجه بود.نظریهZ,که در حقیقت ترکیبی آرمانی از شیوه های مدیریتی ژاپنی وآمریکایی است.جنبه
های مثبت هر دو نظریه را در برداشت که شامل:تعهد به استخدام برای همه عمر خدمتی,مسئولیت فردی و تصمیم گیری
مشارکتی است. دانلود رایگان جزوه اصول سرپرستی رشته کامپیوتر
دو خصوصیت عمده نظریه Z به عبارت اند از:
-1 استخدام برای همه عمر خدمتی
-2 تصمیم گیری مشارکتی
وظایف سرپرستی و تنظیم برنامهها
الف: خالقیت و نوآوری
ب: تصمیم گیری و حل مسأله
ج: برنامه ریزی
الف: خالقیت و نوآوری
تعاریف خالقیت و نوآوری:
خالقیت به مفهوم به کارگیری تواناییهای ذهنی برای ایجاد یک فکر یا مفهوم جدید است. اما نوآوری بیشتر به مفهوم به کارگیری
ایدههای نوینی ناشی از خالقیت است که میتواند یک محصول جدید، خدمت تازه، یا راه حل جدیدی برای انجام کار باشد.
ویژگیهای افراد خالق:
1 .سالمت روانی ادراکی دانلود رایگان جزوه اصول سرپرستی رشته کامپیوتر
2 .انعطاف پذیری ادراکی
3 .ابتکار
4 .ترجیح پیچیدگی به سادگی
5 .استقالل رأی
6 .اعتماد به نفس
7 .تمرکز ذهنی
8 .مخاطره پذیر بودن
9 .دانش
11 .زندگینامه
11 .نیاز به کسب موفقیت
12 .رفتار از نوع A( یعنی اهل رقابت، عجول، مقاوم(
شیوههای ظهور اندیشههای نوع و سریع:
کاراترین شیوهها عبارتند از:
1 .تفکر استقرایی: در این شیوه از انباشتن و رده بندی مشاهدات در فراگرد ترکیبی و از تصمیم موارد جزئی حکم کلی به دست
میآید.
2 .تفکر قیاسی: یعنی با تصمیم نتیجه گیریهای کلی به مصادیق خاص نتیجه ویژه ای به دست آید. دانلود رایگان جزوه اصول سرپرستی رشته کامپیوتر
3 .تفکر خالق: تخیل با تفکر خالق با یک مسئله درگیر میشود و تجسم و نمادسازی آن میپردازد.
4 .تفکر سببی: در این نوع تفکر با تحلیل و ارزیابی ریشههای حوادث و نتایج آنها به جای واگذار کردن مسائل به حوادث آینده
وقایع مشابه پیش بینی میشود.
5 .تفصیل و مدل سازی
6 .شهود و اشتیاق
7 .تفکر قضاوتی و تحلیل: در این شیوه افراد از طریق جستجو کسب اطالعات واقعی درباره وضعیت اقدام به تعریف و تعیین
مسئله میکنند.
8 .افزایش حساسیت افراد نسبت به مسئله
9 .مهیا ساختن شرایط خالقیت از طریق فراهم کردن مواد خام
11 .ایجاد سالمت و روانی فکر
11 .استقرار فعالیت ضمیر ناخودآگاه بر روی مسئله دانلود رایگان جزوه اصول سرپرستی رشته کامپیوتر